karta stałego pobytu

Karta stałego pobytu

Co oznacza karta pobytu stałego?

Dokument ten uprawnia do legalnego pobytu w Polsce oraz do podejmowania pracy bez konieczności występowania o dodatkowe dokumenty. Karta stałego pobytu jest potwierdzeniem tożsamości cudzoziemca w czasie jego pobytu w Polsce. Co ważne, uprawnia go ona także (razem z ważnym dokumentem podróży), do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskiwania wizy. Postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały – zgodnie z polskimi przepisami – powinno zakończyć się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od wszczęcia takiego postępowania. Realny czas jest zależny od indywidualnych okoliczności sprawy. Kiedy urząd wojewódzki nie załatwi sprawy w terminie zgodnym z przepisami, to powinien powiadomić o tym fakcie cudzoziemca. Powinien również podać przyczyny opóźnienia i wskazać nowy termin zakończenia sprawy.

Karta pobytu stałego – formalności

Zasady udzielania zezwolenia na pobyt stały zawarte są w ustawie z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach wraz z aktami wykonawczymi. W art. 195 rozpisane są dokładne zasady tego, kto może starać się o pobyt stały. Obywatel innego państwa wniosek o kartę pobytu stałego w Polsce musi złożyć osobiście w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na jego miejsce pobytu. Razem z wnioskiem należy złożyć odpowiednie dokumenty. Wymagania co do nich mogą się różnić w zależności od regulacji, na podstawie której cudzoziemiec ubiega się o uzyskanie karty pobytu.

Okres ważności karty stałego pobytu

Decyzję w wydaniu zezwolenia na pobyt stały wydaje wojewoda właściwy. Zezwolenie ma charakter bezterminowy. Jednak sama karta będzie ważna przez 10 lat. Dlatego, co 10 lat, czyli po upływie terminu jej ważności, cudzoziemiec zobowiązany jest dokonać procedury wymiany karty. Wtedy jednak nie występuje już konieczność ponownego składania wniosku i przechodzenia przez proces uzyskiwania zezwolenia na pobyt stały. Wniosek o wymianę karty trzeba złożyć z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, to znaczy przed upływem ważności posiadanej karty.

Karta stałego pobytu a praca Ukraińców w Polsce

Dzięki karcie pobytu stałego, cudzoziemiec może świadczyć pracę w Polsce bez obowiązku uzyskiwania dodatkowych dokumentów legalizujących pracę. Warto wiedzieć, że taka karta (wydana w Rzeczypospolitej Polskiej) nie upoważnia cudzoziemca do podejmowania pracy w innych krajach (nawet w strefie Schengen). Tak więc, zezwolenie na pobyt stały (które wydawane jest na czas nieokreślony) uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy w Polsce. Kiedy Ukrainiec ma udokumentowane zezwolenie na taki pobyt, to pracodawca jest zwolniony z obowiązku uzyskania dla niego zezwolenia na pracę w naszym kraju. Kiedy JobForme zajmie się pośrednictwem pracy, czyli rekrutacją i selekcją pracowników z Ukrainy dla firmy, przedsiębiorca nie będzie musiał się już o nic martwić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *