pit 11

PIT 11 dla cudzoziemca

PIT-11 to jeden z dokumentów, na podstawie którego pracownik powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym. Zawiera on informacje o uzyskanych dochodach oraz zaliczkach, jakie pobrano na podatek dochodowy oraz na ubezpieczenia: zdrowotne i społeczne.

Czym jest PIT-11?

PIT-11 otrzymuje się od podmiotów, które wypłacają podatnikowi wynagrodzenie oraz pobierają z niego zaliczki na podatek. Do obowiązków płatnika należy dostarczenie formularza pracownikowi oraz do właściwego urzędu. Ostatecznym terminem jest ostatni dzień lutego. Druk ten jest następnie podstawą do wypełnienia i rozliczenia PIT-36 lub PIT-37.

Dla kogo PIT-11?

W formularzu PIT-11 zawarte są przychody oraz koszty i dochody z zaliczkami dla wymienionych poniżej źródeł przychodów:

  • praca,
  • członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
  • należności za pracę tymczasowo aresztowanym,
  • świadczenia z Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • prawa autorskie,
  • umowy o dzieło i zlecenie,
  • należność z umowy aktywizacyjnej,
  • działalność wykonywana osobiście i społeczna.

PIT 11 dla cudzoziemca

Sposób rozliczenia poprzez PIT zależy w pierwszej kolejności od tego, czy dana osoba posiada status polskiego rezydenta podatkowego oraz od rodzaju źródła przychodów. Ważne jest również miejsce ich położenia. Każdy cudzoziemiec będący rezydentem Polski i otrzymujący dochód z któregokolwiek z wymienionych powyżej źródeł powinien otrzymać stosowny formularz. Dla przykładu PIT 11 dla obywatela Ukrainy będzie taki sam jak dla Polaka pracującego na analogicznym stanowisku. Każdy cudzoziemiec na koniec roku otrzymuje PIT-11. Będzie on zawierać informacje takie jak: dochód, pobrane zaliczki, koszty oraz składki. Ważne jest, że adresem zamieszkania powinien być wskazany adres na terytorium Rzeczypospolitej. Jeśli osoba nie posiada adresu zamieszkania w Polsce, to również należy przygotować dla niej stosowny formularz. PIT11 dla Ukraińca bez polskiego adresu należy przygotować i przekazać do końca lutego następującego po danym roku podatkowym.

Obowiązki pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Pracodawca zatrudniający osoby z zagranicy powinien przekazać stosowną informację do Urzędu Skarbowego właściwego dla opodatkowania osób zagranicznych. Nie zawsze będzie to urząd wynikający z miejsca zamieszkania. Jeśli podatnik nie posiada miejsca zamieszkania na terytorium Polski i zamierza wyjechać z terytorium Rzeczypospolitej to po złożeniu pisemnego wniosku o wystawienie PIT-11 pracodawca jest zobowiązany go sporządzić. Ma na to 14 dni.

Gdzie złożyć PIT-11 cudzoziemca?

Właściwy Urząd Skarbowy do którego należy skierować PIT-11 można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. W każdym województwie znajduje się jeden taki punkt. Ważnym jest również fakt, że jeśli osoba nie będąca rezydentem otrzymuje dochody na terenie kilku województw w danym roku podatkowym to PIT-11 należy skierować do Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Dokument wysłany do innego z Urzędów nie zostanie przyjęty, ponieważ tylko warszawska placówka jest do tego upoważniona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *